NEMOVITOSTI

PRÁVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

► Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím společnosti 1Real s.r.o.

► Logo zobrazené na této webové stránce náleží 1Real s.r.o. Nic z této stránky nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, zobrazené na této webové stránce.

► Základní obchodní podmínky :

* výše provize 1Real s.r.o. pro zprostředkování obchodu s nemovitostmi jsou při zprostředkování prodeje nemovitosti 3% z kupní ceny a při zprostředkování pronájmu nemovitosti částka odpovídající jednomu měsíčnímu nájemnému. 1Real s.r.o. je plátcem DPH, proto se připočítává k provizi DPH.

* smlouva o zprostředkování se uzavírá (pokud se strany nedohodnou jinak) na dobu neurčitou. Pokud dojde k uzavření smlouvy o zprostředkování se spotřebitelem prostředky komunikace na dálku, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření oznámením zaslaným e-mailem nebo elektronickou poštou. Toto právo nemá, pokud trvá na tom, aby 1Real s. r. o. započala s poskytováním služby dříve, a 1Real s. r. o. službu skutečně poskytne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Preferujete rychlé osobní jednání? Kontaktujte nás rovnou telefonicky na číslech 
(+420) 222 365 657 nebo (+420) 608 111 137, e-mailem na info@real1.cz nebo použijte kontaktní formulář

 

 ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde naleznete přehled našich hlavních principů ochrany a zpracování osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na webové stránce www.real1.cz (dále jako „Webová stránka“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost:

1Real s.r.o.,

IČ: 28435664,

se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 141314,

telefon: (+420) 222 365 657, (+420) 608 111 137

email: info@real1

(dále jako „1Real“ nebo „Správce“),

je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679; dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme:

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje, a to konkrétně při poskytování a zajišťování služeb realitního trhu.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 • smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;

 • platných právních předpisů (například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;

 • našeho oprávněného zájmu, (např. k přímému marketingu; k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení naších služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění);


Možnost a zákonnost výše uvedeného zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 • v případech, získáme-li k tomu Váš souhlas též na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro v souhlasu uvedené účely. Na možnost udělení souhlasu budete předem vždy upozorněni a bude Vám umožněno se samostatně rozhodnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

Co zpracováváme?

Zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 • údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti vyplývající z předmětu smlouvy:

 • jméno a příjmení

 • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa

 • emailová adresa

 • číslo mobilního telefonu

 • bankovní spojení, fakturační a platební údaje

 • seznam plných mocí, které jste nám udělili

 • rodné číslo

 • další informace týkající se identifikace klienta a služeb, které pro Vás zajišťujeme

 • záznamy o naší korespondenci a komunikaci (v případě kontaktu ze strany subjektu údajů)

 • informace o návštěvách Webové stránky (tak jak je blíže popsáno v bodu Technická data).

 

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Při návštěvě naší Webové stránky naše servery pro účely zabezpečení systému dočasně ukládají data o připojení dotazujícího se počítače (IP adresu), stránky, které na našem webu navštívíte, datum a trvání návštěvy, identifikátor používaného typu prohlížeče a operačního systému („uživatelský agent“) a také webovou stránku, ze které jste přišli („odkazující server“). Tato data budou analyzována za účelem zpracování statistik. Analýza se provádí hromadně a jednotliví uživatelé nejsou zpětně sledováni.

Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby. 

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a pracovníků v pozici společného správce a případně i zpracovatelů (viz níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

 

Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje?

Klientské osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší smlouvy s námi, budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas;

 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);

 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání);

 • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb. Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

 • Právo přístupu k osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost (zn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně).

 • V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracování pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • Bez zbytečného odkladu opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

 • Provedli výmaz Vašich osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas se zpracováním či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování).

 • Omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, kdyžpopíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků).

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoli otázek či informací týkajících se zpracování Vašich osobních údajů a výkonu Vašich práv nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 222 365 657 nebo písemně na adrese Spálená 104/43, 110 00 Praha 1.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018 a mohou být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněny. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.real1.cz .